Charahub

😢 We recently moved charahub from Amazon Web Services to the Google Cloud, and during the transition some data was lost between Tuesday and Thursday. Unfortunately this data is non-recoverable, but we have added addition redundency to prevent it happening in the future. Any changes you make now will persist. We're sorry, and thank you for your patience.

pusijox

  • pusijox

Stats

About me

  • Nie jest tajemnic?, ?e kamery i podgl?d TV tak naprawd? towarzysz? nam ju? dwadzie?cia cztery godziny na dob?. Wspomnie? musimy tu bowiem mi?dzy innymi o kontrolowanych placach, ulicach lub pozosta?ych miejscach spo?ecznych. ponadto na kamery rozstrzygaj? si? równie? przedsi?biorcy, którzy nie maj? w?tpliwo?ci, ?e jest to obecnie najlepszy mo?liwy system zabezpiecze?. To wszystko prawda, lecz w dalszym ci?gu wi?kszo?? nie wie, na jakie systemy si? zdecydowa? i jak wybra? przedsi?biorstwa, które zajmuj? si? ich monta?em. monitoring online

Portfolio

Sort by:

Back to Top